Zamowinia publiczne

 

RODO

Projekt UE

tarcza 2016v300

 

JabiellonczykKobietom

erasmus

Gazetka kwiecien 2017

Gazetka 2016 2017

Technik budownictwa zajmuje się prowadzeniem prac budowlanych, opracowywaniem dokumentacji budowlanej, sprawowaniem nadzoru budowlanego, sporządzaniem obmiarów i kosztorysów, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, projektowaniem, wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik budownictwa
Przedmioty ogólne:
język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka.


Przedmioty zawodowe:
w kształceniu teoretycznym:

 • rysunek techniczny
 • technologia robót murarskich i tynkarskich
 • organizacja robót budowlanych
 • kosztorysowanie w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • język angielski zawodowy w budownictwie

w kształceniu praktycznym:

 • dokumentacja techniczna
 • roboty murarskie i tynkarskie
 • nadzór robót budowlanych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

 

Możliwości zatrudnienia:

 • biura projektowo-budowlane,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 • wytwórnie prefabrykatów,
 • własne firmy budowlane,
 • terenowe organa administracji państwowej w zakresie budownictwa,
 • hurtownie materiałów budowlanych


W wyniku kształcenia w zawodzie jako absolwent będziesz umieć:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną,
 • wykonywać szkice robocze i rysunki budowlane, przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów,
 • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym,
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych,
 • analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu,
 • oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów,
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych,
 • koordynować roboty budowlane i instalacyjne na budowie,
 • prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacow
  i magazynową,
 • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe,
 • określać nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych asortymentów robót,
 • organizować roboty remontowe i rozbiórkowe oraz kierować nimi,
 • stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego,
 • wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa,
 • likwidować plac budowy,
 • podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej