Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Technik budownictwa  zajmuje się prowadzeniem prac budowlanych, opracowywaniem dokumentacji budowlanej, sprawowaniem nadzoru budowlanego, sporządzaniem obmiarów
i kosztorysów, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, projektowaniem, wykonywaniem
lub sprawowaniem nadzoru nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

 

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz  egzamin z następujących kwalifikacji:

B.18. Wykonywanie robót murarsko-tynkarskich

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 

 

Przedmioty realizowane w 4-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik budownictwa

Przedmioty ogólne:

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia/etyka.

 

Przedmioty zawodowe:

w kształceniu teoretycznym:

 • rysunek techniczny
 • technologia robót murarskich i tynkarskich
 • organizacja robót budowlanych
 • kosztorysowanie w budownictwie
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • język angielski zawodowy w budownictwie 

w kształceniu praktycznym: 

 • dokumentacja techniczna
 • roboty murarskie i tynkarskie
 • nadzór robót budowlanych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie 

Możliwości zatrudnienia:

 • biura projektowo-budowlane,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 • wytwórnie prefabrykatów,
 • własne firmy budowlane,
 • terenowe organa administracji państwowej w zakresie budownictwa,
 • hurtownie materiałów budowlanych 

W wyniku kształcenia w zawodzie jako absolwent będziesz umieć:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice robocze i rysunki budowlane,
 • przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów,
 • dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym,
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych,
 • analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu,
 • oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów,
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych,
 • koordynować roboty budowlane i instalacyjne na budowie,
 • prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacow
  magazynową,
 • wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe,
 • określać nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych asortymentów robót,
 • organizować roboty remontowe i rozbiórkowe oraz kierować nimi,
 • stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego,
 • wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa,
 • likwidować plac budowy,
 • podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej