Dziennik

 

Erazmus2020 21

POWER plus

erasmus

Perspektywy 2021 

JabiellonczykKobietom

RODO

Zamowinia publiczne

 

Projekt UE

Gazetka kwiecien 2017

Podanie do technikum wersja do wydruku.

Wypełnione podania prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

Technik rachunkowości to zawód szerokoprofilowy. Jako absolwent technikum rachunkowości możesz podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Masz również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich). W trakcie nauki zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbędziesz praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

 

W 5-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

 CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;


2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,
c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
d) wyceniania składników aktywów i pasywów,
e) ustalania wyniku finansowego,
f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
g) prowadzenia analizy finansowej.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE
EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki
EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.05.5. Język obcy zawodowy
EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne
EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów
EKA.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.07.2. Podstawy ekonomii i statystyki
EKA.07.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
EKA.07.4. Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
EKA.07.5. Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
EKA.07.6. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
EKA.07.7. Język obcy zawodowy
EKA.07.8. Kompetencje personalne i społeczne
EKA.07.9. Organizacja pracy małych zespołów

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

logo szko éa innowacji 2017

 

 

Copyright©ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej